Sfig5.pdf (144.54 kB)
Download file

epi-2021-0231 sup fig 5

Download (144.54 kB)
figure
posted on 27.08.2021, 08:20 by Figshare Future Science GroupFigshare Future Science Group, Han guang Hu, Dehao Wu, Xibo Liu, Haifeng Yu, Junxi Xu, Wen Cai, Yanqin Huang, Rui Bai, Jiawei Zhang, Ying Gu, Shu Zheng, Weiting Ge

Relative mRNA levels of SPARCL1 in CRC cell lines was measured by qPCR.

History