Future Science Group
Browse
Supplementary file.pdf (409.64 kB)

Targeting CD47 enhanced the antitumor immunity of PD-L1 blockade in B-cell lymphoma. Supplementary figures

Download (409.64 kB)
figure
posted on 2023-02-02, 07:55 authored by Dianwen Ju, Xunlong Shi, Li Ye, Jiajun Fan, Xian Zeng, Zeguo Zhu, Zhonglian Cao, Wei Chen, Xiaozhi Hu, Jingyun Luan, Lei Han, Yichen Wang, Caili Xu, Shaofei Wang, Xuyao Zhang, Yanyang Nan

Supplementary figures 1-3

History

Usage metrics

  Immunotherapy

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC