Future Science Group
Browse
1/1
3 files

New developments in non-exosomal and exosomal ncRNAs in coronary artery disease. Supplementary material.

Download all (7.78 MB)
figure
posted on 2022-12-14, 08:09 authored by Luqiao Wang, Jingyun Fu, Yunzhu Peng, Ping Yang, Lijiao Zhang, Si Lu, Peng Ding, Guihu Sun, Haocheng Ma, Xinyu Wu, Jingru Li

Supplementary figures 1 and 2

  

Supplementary material Table S1. Findings of miRNAs in coronary artery disease

  

Supplementary material Table S2. Findings of lncRNAs in coronary artery disease

  

Supplementary material Table S3. Findings of circRNAs in coronary artery disease

  

Supplementary material Table S4. Findings of exosomal-derived ncRNAs in coronary artery disease

History