FIG S4.pdf (68.74 kB)
Download file

EPI-2021-0261 Suppl fig 4

Download (68.74 kB)
figure
posted on 28.09.2021, 15:18 by Zhongjing Zhang, Percy David Papa Akuetteh, Leilei Lin, Yiyang Wu, Yimeng Li, Weiguo Huang, Haizhen Ni, Heping Lv, Qiyu Zhang

Figure S4: The drug sensitivity analysis

History