Future Science Group
Browse
1/1
2 files

  Identification of the most effective subgroup of advanced hepatocellular carcinoma from immune checkpoint blocker treatment: a meta-analysis. Supplementary material

dataset
posted on 2023-05-04, 10:56 authored by Hui Liu, Chun-Cheng Yang, Yun-Long Ma, Ya-Fei Yang, Lun-Jie Yan, Zi-Niu Ding, Jun-Shuai Xue, Long-Shan Yang, Yu-Chuan Yan, Zhao-Ru Dong, Dong-Xu Wang, Zhi-Qiang Chen, Jian-Guo Hong, Tao Li

PRISMA checklist

Supplementary ICBs

History