Future Science Group
Browse
Supplementary materials.docx (61.24 kB)

Updated insights on cardiac risks of CD19-directed chimeric antigen receptor T-cell therapy: a pharmacovigilance study. Supplementary materials.

Download (61.24 kB)
dataset
posted on 2023-03-23, 09:40 authored by Feng Xu, Jia He, Xiaofei Ye, Xiao Xu, Yi Zheng, Xiang Zhou, Wentao Shi, Xiaojing Guo, Jinfang Xu, Borui Zhu, Fangyuan Hu, Yinghong Zhai

Supplementary materials

History