Future Science Group
Browse
Supplementary_table1.xlsx (27.55 kB)
Download file

Multi-omics analysis identifies key genes and pathways related to N6-methyladenosine RNA modification in ovarian cancer. Supplementary table 1.

Download (27.55 kB)
dataset
posted on 2022-09-06, 10:21 authored by Limei Yan, Jian Gao,, Feifei Li, Shengtan Wang, Xianli Li, Haoya Xu, Liancheng Zhu

Supplementary table 1

Funding

National Natural Science Foundation of China Youth Science Foundation (No. 81602438)

345 Talent Project of Shengjing Hospital

History