Future Science Group
Browse
5-20230125Supplementary materials.docx (1.37 MB)
Download file

Epigenetic association study uncovered H3K27 acetylation enhancers and dysregulated genes in high-fat-diet-induced nonalcoholic fatty liver disease in rats. Supplementary materials

Download (1.37 MB)
dataset
posted on 2023-02-22, 11:13 authored by Yaling Zhu, Jianzhen Huang, Xiaohui Wei, Yunshu Tang,, Min Xue, Meizi Zhu, Xinyu Li, Xuejin Lu, Yi WangYi Wang, Xinrui Yin, Nana Fang, Shuwen Chen, Dandan You, Jinhui Ma

Supplementary materials

History