Future Science Group
Browse
Download file
Download file
1/1
2 files

Effective personalized neoantigen vaccine plus anti-PD-1 in a PD-1 blockade-resistant lung cancer patient. Supplementary Tables

dataset
posted on 2023-01-18, 09:46 authored by Qing Xu, Li Yang, Xu Dan, Heng Xu, Yuquan Wei, Huanlong Qin, Zhuqing Liu, Yu Zhao, Juemin Fang, Zhongzheng Zhu, Jiaqiang Wang, Song Gao

Supplementary Table 1. Neoantigens predicted and selected in this study.

Supplementary Table 2. Significant expanded TCR clones specific to neoantigens

History