supplementary-revised.docx (484.31 kB)
Download file

DNA methylation mediates the genetic variants on ticagrelor major metabolite elimination and platelet function recovery after ticagrelor discontinuation. Supplementary data.

Download (484.31 kB)
dataset
posted on 2022-05-16, 08:19 authored by Weihua Lai, Shilong Zhong, Jiyan Chen, Hanping Li, Zixian Wang, Wanping Zhong, Xiaoqi Liu, Ju-e Liu, Guifeng Xu

  

DNA methylation mediate the genetic variants on platelet function recovery after ticagrelor discontinues

History